Otterup Datastue
OTTERUP DATASTUE FOR DIG OG FREMTIDEN
Otterup Data 

VEDTÆGTER FOR OTTERUP DATASTUE

 

 

 

 

§1 NAVN

 

 

 

Foreningens navn er

Otterup Datastue

 

Foreningen dækker primært Nordfyns Kommune.

 

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

 

 

 

§2 FORMÅL

 

 

 

Foreningens formål er at undervise og vejlede medlemmerne i brug af EDB

 

 

 

§3 MEDLEMMER

 

 

 

Foreningens aktiviteter henvender sig fortrinsvis til personer over 60 år og primært personer, som bor i Nordfyns Kommune.

 

Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.

 

 

§4 KONTINGENT

 

 

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

§5 UDELUKKELSE

 

 

Såfremt et medlem ikke fornyer sit årskontingent, ophører medlemsskabet.

 

Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale har skadet foreningens interesser eller anseelse.

 

.

§6 FORENINGENS LEDELSE

 

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, 3 medlemmer er på valg i lige årstal, og 2 medlemmer er på valg i ulige årstal. Ved den første ordinære generalforsamling i 2012 er 3 medlemmer på valg. Formand, næstformand samt kasserer er ikke på valg samme år.

 

Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges ved første bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

 

Ved afstemning kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Udvalgene refererer til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.

 

§7 REGNSKAB

 

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

 

§8 FORPLIGTELSER

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, ingen anden har personligt ansvar.

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

§9 REVISION

 

Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

Netop for dig og fremtiden 

§ 10 GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

 

Ordinær genralforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

 

Generalforsamlingen bekendtgøres på foreninges hjemmeside, pr. medlemsmail og ved opslag i Datastuens lokale.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Afstemning og valg til bestyrelse foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

 

DAGSORDEN PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ER FØLGENDE:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens årsberetning
 4. Årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af aktivitetsplan
 7. Fastsættelse af kontigent for det efterfølgende kalenderår
 8. Budget for næste år fremlægges til orientering
 9. Valg af bestyrelse og suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Formandens beretning og revideret regnskab godkendes af generalforsamling.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen samt såfremt mindst 10% af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom.

 

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
 
§12 Foreningens opløsning
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved ophør af data-stuen, skal et evt. overskud, overgå til Seniornet Nordfyn såfremt denne fortsat eksisterer eller anvendes til velgørende almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål i Nordfyns kommune.
 
Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den, 07.04.2010
§10, 3. linie ændret på generalforsamling 5. februar 2018.

 
 
Formand                                                                                          
Hans Glud Rasmussen


 

Mail otterupdata@mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net